هرباريوم به يک مکان گفته مي شود که نمونه هاي گياهي خشک شده با قوانين خاص گرداوري و نگهداري مي شوند .
گياهاني که در يک هرباريوم هستند توسط پرس هاي مخصوص اين کار خشک،سپس ضدعفوني و بر روي ورقه هاي مربوط به اين کار چسبانده مي شوند . علاوه بر خود گياه ، اطلاعات لازم مربوط به آن گياه نيزبه صورت يک بر چسب بر روي ورقه مذکور قرار ميگيرد . اين اطلاعات شامل نام علمي گياه، نام جمع آوري کننده ، نام شناسايي کننده ، ارتفاع از سطح دريا و ... ميباشد .ورقه هايي که به اين ترتيب تکميل شده اند با نظم و شرايط مخصوص در قفسه ها نگهداري مي گردند.

مراحل ايجاد نمونه در کل به مراحل زير قابل قابل تقسيم مي باشد :

۱- جمع اوري نمونه گياهي

۲- پرس و خشک کردن گياه

۳- ضد عفوني نمونه

۴- انتقال نمونه به کاغذ مخصوص

برای مشاهده سایر مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.