1.       پذيرش دانشجو

2.      وظايف اداره پذيرش و ثبت نام

3.       شرايط ورود و ثبت نام

4.     تحصيل همزمان ماده5

5.      صدورشماره و كارت دانشجويي  

6.      عدم مراجعه وشرايط لغو عدم مراجعه

7.      نظام واحدي(ماده 6)

8.     برنامه درسي و رعايت پيش نياز درسها

9.      تعداد واحدهاي انتخابي در يك نيمسال تحصيلي

10.  طول دوره و سنوات مجاز تحصيلي

11.  حضور و غياب

12.  حذف و اضافه

13.  مرخصي تحصيلي

14.  انصراف از تحصيل

15.  ارزيابي تحصيلي دانشجو

16.  انتقال از ساير دانشگاها

17.  انتقال دانشجويان پيام نور

18.  مهمان

19.  مهمان اضطراري

20.  مهمان دائم

21.  تغييررشته

22.  تغيير گرايش

23.  تغيير مشخصات دانشجو

                      24.    تطبيق واحد(معادلسازي)