close
تبلیغات در اینترنت

خلاصه دروسمهندسی آب و خاک

http://piam-moj.rozblog.com/
00000000000
آرشیو
تبلیغات
www.shereno.com
مرفولوژی ساقه وریشه

مقدمه:

شکل کلی ساقه به صورت مخروط است که در ناحیهیقهقطر بیشتریداشته و در انتها باریک است. بعضی ازگیاهانمانندنخلهاساقه استوانه‌ای دارند. ساقه درنهاندانگانتنوع فراوان داشته و به صورتریزوم،پیاز، ایستاده ، خزنده، غده‌ای ، شناور ، گوشتی و حتی برگ مانند هستند. طول ارتفاع و عمر ساقه درنهاندانگان بسیار متفاوت است و از چند روز تا چندین سال و از قطر چند میلیمتر تاچندین متر فرق می‌کند. عمر ساقه تا شش هزار سال نیز دیده شده ، طول آن در عده‌ای ازدرختها تا 100 متر هم رسیده است. در عده‌ای ازگیاهان خزندهنواحی حاره طول ساقه از 300متر تجاوز می‌کند


دانلود / ادامه مطلب
مرفولوژی گل وانواع آن

مقدمه

گل اندام زایشی در گیاهان است. گل از نظر زیباسازی محیط و تولیدمیوهودانهکه از مواد غذاییمهم به شمار می‌آیند اهمیت زیادی دارد. مراحل اصلی تولید مثل جنسی یعنیمیوزو لقاح درون گل انجام می‌گیرد. پیدایش دانه فرایند تولید مثل جنسی را کامل می‌کند وپیدایش جنین درون دانه اولین مراحل دوران حیات گیاه جوان است

 

برای مشاهده سایر اطلاعات یه ادامه مطلب مراجعه کنید.


دانلود / ادامه مطلب
مرفولوژی میوه و انواع آن

دید کلی

در جریان تبدیلتخمکبهدانه، جدار تخمدان نیزبر اثر رشد و تغییرات تبدیل به میوه شده، دانه را دربرمی‌گیرد. دانه‌های درون میوهبر اثر باز شدن یا شکستگی و یا تخریب جدار میوه از آن آزاد شده یا در آن باقیمی‌مانند مانند میوه‌های ناشکوفا . در برخی از گیاهان تخمدان بدون تلقیح تخمک بهمیوه تبدیل می‌شود. این قبیل میوه‌ها را میوه بکر (پارتنوکارپیک( می‌گویند

 

برای مشاهده سایر اطلاعات به ادامه مطلب مراجعه کنید.


دانلود / ادامه مطلب
هورمون های گیاهی و کاربرد آن در گیاه و باغبانی

هورمون های گیاهی و کاربرد آن در گیاه و باغبانی

واژه هورمون به موادمعینی اطلاق می شود که در بخشی از موجود زنده ساخته شده و پس از انتقال اثرات فیزیولوژیکی محسوسی در دیگر قسمتهای آن به جا می گذارد و در تراکم های بسیار کم فعالند.این تصور کلی در اصل در قلمرو فیزیولوژیکی حیوانی بوجود آمده و این واژه هورمون از ریشه یونانی به معنی تهیج کردن گرفته شده است. در گیاهان ترکیبات مترادف ولی از نظر شیمیایی کاملاً متفاوت یافت می شود و واژه هورمون بطور صحیح آنها را در بر می گیرد هورمون های گیاهی که اغلب فیتو هورمون خوانده می شود در بافتهای مریستمی و یا لااقل جوان از هر نوع ساخته می شوندو غالبا اثرخود را پس از انتقال می گذارندکه تا حدودی دورتر از بافتی که ساخته شده اند.

برای مشاهده سایر اطلاعات به ادامه مطلب مراجعه کنید.


دانلود / ادامه مطلب
مورفولوژی برگ و انواع آن

مقدمه:

 

 

بَرگها زواید جانبی ساقه‌اند که از مریستم انتهایی نوک ساقه پدید می‌آیند. برگها اندامهای پهن و سبز رنگی هستند که با نظم و ترتیب ویژه‌ای بر روی ساقه گیاهان قرار دارند و دارای دو بخش اصلی پهنک و دمبرگ اند. پهنک سطح تماس برگ و محیط را زیاد می‌کند پهنک به علت نازک بودن دو نقش فتوسنتز و تعرق را بخوبی انجام می‌دهد. برگ هر گیاه معمولاً ویژگیهای ظاهری خود را دارا است. این ویژگی در درجه اول مربوط به خصوصیات ارثی گیاه و در درجه دوم مربوط یه عوامل محیطی مانند نور، رطوبت و دماست.


برای مشاهده سایر اطلاعات به ادامه مطلب مراجعه کنید.


دانلود / ادامه مطلب
پیدایش رده بندی خاکها

مقدمه:
فاکتور مهم موثر در ايجاد هر اکوسيستمي، طبيعت خاکهاي آن است. خاک ها براي بيشتر گونه هاي زندگي که بر روي سياره زمين رشد مي کنند، حياتي هستند. به عنوان مثال خاک ها براي گياهان ريشه دار که پايه زنجيره غذايي هستند، مواد مغذي مورد نياز را فراهم ميکنند.ترکيب خاک از آنچه که مردم فکر مي کنند بسيار پيچيده تر است. خاک فقط شامل ذرات ريز کانيايي يا ذرات آلوده (Dirt) نيست. يک خاک واقعي داراي آب، هوا و مواد آلي نيز ميباشد. تشکيل يک خاک متاثر از مواد آلي، آب و هوا، توپوگرافي، مواد سنگ مادر و زمان است.

 

برای مشاهده سایر مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.


دانلود / ادامه مطلب
خلاصه گیاه شناسی عمومی فصل 5

فصل پنجم

 


رشد نمو گیاهان: رشد نموشامل همه رویدادهای که منجربه ساخته شدن یک جاندار کامل می شوند ودارای جنبه کمی وکیفی است.

جنبه کمی ان  را رشد و جنبه کیفی ان را نمو گویند.

رشد :شامل بزرگ شدن بخششهای تشکیل دهنده موجود زنده ، افزایش سلولها وابعاد انها  که برگشت ناپذیرند همراه است.

نمو: شامل گذشتن از مراحل مختلف است که هر مرحله ویژگی های خود رادارد و بامراحل دیگر ازنظر کیفی مقفاوت است.

مراحل مختلف نمو گیاه:1-رویش دانه2-تولیداندامهای مختلف گل3-گلدهی 4-گرده افشانی لقاح وتولید مثل5-تولید میوه6-تولید دانه

 

 

برای مشاهده سایر مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.


دانلود / ادامه مطلب
گیاه شناسی فصل سوم

فصل سوم گیاه شناسی

 

ساقه :نقش نگهداری ،هدایت شیره ،تولید بافت ،استحکام وکمک به عمل فتوسنتز رابرعهده دارد.

جوانه برهنه:گیاهان علفی وعده ای ازگیاهان چوبی که فاقد فلس حفاظتی هستند جوانه آنها ازنوع جوانه برهنه است.

انواع جوانه:

1-انتهایی (رشد طولی ساقه) 2- جانبی (رشد قطری ساقه) 3- چندتایی(چند جوانه کوچک کنارهم) 4-خفته (جوانه فرعی است که چند سال به حالت رکود باقی مانده) 5-نابجا(غیر از محل گره ظاهر می شود، گلابی،آلبالو)

 

 

برای مشاهده سایر مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.


دانلود / ادامه مطلب
گیاه شناسی فصل دوم

 

فصل دوم

 

مورفولوژی:علم بررسی اندام های مختلف گیاهی

داخلی:شناخت وچگونگی ساختمان داخلی اعضاء واندامهای گیاهی

خارجی:بررسی اندامها واعضاء گیاهان ازنظر ساختمان شکل ظاهری

گیاهان ی سه عضواصلی  دردستگاه رویشی (ریشه ،ساقه  وبرگ) ویک عضو دردستگاه زایشی (گل)

ریشه:اولین عضوی که از دانه خارج می شود ومتوجه زمین می گردد.

 

برای مشاهده سایر مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 


دانلود / ادامه مطلب
گیاه شناسی فصل 1

 

سلول گیاهی:ازدو بخش تشکیل شده است.

1- پرتو پلاسم:فعالتیرین بخش سلول که ازسیتو پلاسم(حاوی اندامکهای متفاوت) و هسته(حاوی ملکولهای وراثتی) تشکیل شده است.

2- دیواره سلولی:به منزله اسکلت خارجی سلول بوده وبه آن شکل می دهد.

* جنس تیغه میان= پیکتات کلسیم، دیواره نخستین= پکتو سلولز، دیواره دومین=سلولز .

 

 

برای مشاهده سایر مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.


دانلود / ادامه مطلب