گزارشکارآفات و بیماری های کشاورزی

گزارشکارگیاه شناسی

گزارشکارفیزیک عمومی

گزارشکارخاکشناسی

هوا اقلیم شناسی

گزارشکارژنتیک

مکانیک خاک