loading...
مهندسی آب و خاک
mojentezar بازدید : 228 پنجشنبه 08 اسفند 1392 نظرات (1)

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور
دانلود رایگان نمونه سوالات دروس رشته روانشناسی

 

 

کددرس / لینکدانلود

نام درس

کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی

روانشناسی رشد ۱

روانشناسی احساس و ادراک

روانشناسی هوش و سنجش ان

انگیزش و هیجان

ارزشیابی شخصیت

مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره

انسان در اسلام - انسان شناسی در اسلام

کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

آسیب شناسی روانی ۲

روانشناسی یادگیری - نظریه و مفاهیم

روانشناسی بازی

روانشناسی رشد ۲ - نوجوانی

متون روانشناسی به زبان خارجه ۱

زبان تخصصی روانشناسی ۲ - متون روانشناسی عمومی ۲

روانشناسی عمومی - روانشناسی عمومی ۱

روانشناسی عمومی ۲

روانشناسی اجتماعی

روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی - علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

روانشناسی فیزیولوژیک

تاریخچه و مکاتب روانشناسی

روانشناسی احساس و ادراک

روانشناسی مشاوره و راهنمایی


اعتیاد سبب شناسی و درمان آن - روانشناسی اعتیاد

روانشناسی هوش و سنجش آن - روانشناسی هوش و سنجش آن

روانشناسی تجربی

انگیزش و هیجان

تفکر و زبان - تفکر و زبان درسنامه

روانشناسی جنایی

ارزشیابی شخصیت

مقدمات نوروپسیکولوژی

مقدمات روانشناسی سلامت

متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره

نظریه های مشاوره و روان درمانی

mojentezar بازدید : 290 پنجشنبه 08 اسفند 1392 نظرات (0)

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور 
دانلود رایگان نمونه دروس رشته حسابداری

 

 

لینکدانلود / کددرس

نام درس


1214019.pdf


اصول حسابداری
۳


1214031.pdf


اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی – مبانی تنظیم بودجه


1214070_1235004_1238009.pdf


مدیریت مالی 1


1214073_1214077.pdf


حسابرسی 1


1214107.pdf


زبان تخصصی 1


1214108.pdf


زبان تخصصی 2


_1111004_1111005_1111009_1111012
_1111014_1111117_1112166_1.pdf


ریاضیات پایه – ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1

_1111004_1111005_1111009_1111012
_1111014_1111117_1112166_4.pdf


ریاضیات پایه – ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1


_1111006_1111010_1111013
_1111015_1111118_1222196_1.pdf


ریاضیات پایه – ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

_1111006_1111010_1111013
_1111015_1111118_1222196_4.pdf


ریاضیات پایه – ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2


_1111011_1117009_
1117086_1117089_1218002_1.pdf


آمار و کاربرد آن در مدیریت 1


_1115011_1115012_1.pdf


کابرد کامپیوتر در حسابداری


_1115158_
1214046_1218009_1218028_
1218065_1218119_
1218268_1234002_1.pdf


پژوهش عملیاتی – تحقیق در عملیات 1


_1117018_1.pdf


آمار و کاربرد آن در مدیریت


_1121039_1214071_1221020
_1221093_1.pdf

پول و ارز بانکداری


_1212174_1.pdf


زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت


_1214003_1214005_1214011
_1214018_1214045_1214068
_1221092_1.pdf


اصول حسابداری 2


_1214003_1214005_
1214011_1214018_1214045
_1214068_1221092_4.pdf


اصول حسابداری 2


_1214007_1214032_1218260_1.pdf


حسابداری دولتی


_1214007_1214032_1218260_4.pdf


حسابداری دولتی


_1214012_
1214021_1214038_1214069_1.pdf


حسابداری صنعتی 1


_1214012_12140
21_1214038_1214069_4.pdf


حسابداری صنعتی 1


_1214013_1214026_1.pdf


حسابداری صنعتی 2


_1214019_1214076_1.pdf


اصول حسابداری 3


_1214019_1214076_4.pdf


اصول حسابداری 3


_1214020_1214107_1.pdf


زبان تخصصی 1


_1214022_1.pdf


حسابداری میانه 1


_1214023_1214110_1.pdf


حسابداری میانه 2


_1214024_1214108_1.pdf


زبان تخصصی 2


_1214025_1.pdf


حسابداری پیشرفته 1


_1214027_1214073_1214077_1.pdf


حسابرسی – حسابرسی 1


_1214028_1.pdf


حسابداری مالیاتی


_1214029_1.pdf


حسابداری پیشرفته 2


_1214030_1
214070_1235004_1238009_1.pdf


مدیریت مالی 1


_1214031_1214039_1.pdf


اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی – مبانی تنظیم بودجه


_1214033_1.pdf


حسابرسی 2


_1214035_1214072_1.pdf


مدیریت مالی 2


_1214036_1.pdf


مباحث جاری در حسابداری


_1214103_1217001_
1217095_1217111_1222143
_1222185_1.pdf

روانشناسی عمومی


_1214106_
1218072_1218095_
1218126_1238008_1.pdf


مدیریت تولید


_1218004_1221005_1221036_1.pdf


اصول علم اقتصاد 1 – اقتصاد خرد


_1218007_1218026_1218064_1218091
_1218096_1218097_1218099_1218101
_1218102_
1218118_1218182_1221033_.pdf

اصول سازمان و مدیریت – مبانی سازمان و مدیریت


_1218010_
1218032_1218067_1218123
_1218357_1.pdf


رفتار سازمانی – مدیریت رفتار سازمانی


_1218093_1.pdf


پژوهش عملیاتی 1


_1218094_1.pdf


پژوهش عملیاتی 2


_1224033_1712182_1.pdf

اصول کار مرجع


_1221028_1.pdfتوسعه اقتصادی و برنامه ریزی


_1221032_1221003_1221006_1221012.pdf


اصول علم اقتصاد 2 – اقتصاد کلان


_1221034_1218090_1221008_1.pdf


مالیه عمومی – مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

mojentezar بازدید : 261 پنجشنبه 08 اسفند 1392 نظرات (0)

انلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور 
دانلود رایگان نمونه دروس رشته کامپیوتر - فناوری اطلاعات - علوم کامپیوتر

 

 


لینک دانلود / کد درس


نام درس

1111036.pdf


معادلات دیفرانسیل


1111105.pdf


جبر خطی عددی


1111107.pdf


نظریه محاسبات


1111324-1115067.pdf


ریاضیات گسسته


1111407.pdf


ریاضی 1 ، ریاضی عمومی 1

1111416.pdf


نظریه محاسبات


1113190-1113103.pdf


فیزیک 2 – فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه


1113262.pdf


فیزیک 1 – فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه


1115054.pdf


مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات


1115059.pdf


مهندسی نرم افزار به کمک کامپیوتر


1115061.pdf


مدیریت امنیت سیستم اطلاعاتی


1115075-1115179
1511075-1511076-1511080.pdf


روشهای عددی


1115088_1115141_1115169
1115177_1511079_1.pdf

اصول طراحی پایگاه داده ها


1115092.pdf


شبکه های کامپیوتری 1


1115112.pdf


ساختمان داده


1115115-1115150.pdf


مهندسی نرم افزار 2


1115127.pdf


سیستم های اطلاعات مدیریت


1115135.pdf


اصول کامپیوتر 1 – مبانی کامپیوتر و برنامه سازی


1115144.pdf


اقتصاد مهندسی


1115155.pdf


گرافیک کامپیوتری


1115157.pdf


مبانی نظریه محاسبه – نظریه زبانها و ماشینها


1115163.pdf


اصول سیستم های کامپیوتری


1115166.pdf


طراحی الگوریتم ها


1115174.pdf


شبیه سازی کامپیوتری


1115192.pdf


زبان و ماشین برنامه سازی


1115195.pdf


اصول طراحی نرم افزار – مهندسی نرم افزار 1


1115202.pdf


الکترونیک دیجیتال


1115204.pdf


سیگنالها و سیستم ها


1115205.pdf


طراحی سیستم های VLSI


1115211.pdf


طراحی مدارهای واسط


1115251.pdf


مدل سازی و بررسی کارایی سیستم های کامپیوتری


1117020.pdf


آمار و احتمال 1


1117124.pdf


اصول کامپیوتری 1


1117144.pdf


آمار و احتمال 2


1119006.pdf


تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی


1119010.pdf


معماری کامپیوتری


1119015.pdf


تحلیل وطراحی شی گرا


1119017.pdf


شیوه ارائه مطلب


1225008.pdf


زبان تخصصی


1511005.pdf


مبانی الکترونیک دیجیتال


1511012.pdf


فناوری اطلاعات برای مدیران


1511015.pdf


زبان تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات


1511016.pdf


کاربرد کامپیوتر و آشنایی با نرم افزار


1511019.pdf


اصول کامپیوتر 2 – برنامه سازی پیشرفته


1511033.pdf


سیستم های عامل


1511067.pdf


زبان تخصصی


1511079.pdf


اصول طراحی پایگاه داده - پایگاه داده ها


1511093.pdf


ریز پردازنده 1 - میکروپروسسورها


1512001.pdf


مدیریت پروژه های نرم افزاری


1512002.pdf


مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

_1111025_1111097_1111100_1111408_1111410_1.pdf


ریاضی 2

_1111032_1111084_1111099_1111102_1111307_1111412_4.pdf


ریاضی 1

_1111036_1111094_1111101_1111284_1111321_4.pdf


معادلات دیفرانسیل

_1111075_1111414_1119004_1.pdf


آنالیز عددی 2

_1111104_1111324_1115067_1115137_1115196_1.pdf


ریاضیات گسسته

_1111276_1115079_1115167_1.pdf

ذخیره و بازیابی اطلاعات

_1113089_1113094_1113098_1113101_1113262_1.pdf


فیزیک 1 – فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه

_1113090_1113095_1113103_1113264_1.pdf


فیزیک 2 – فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه

_1115020_1115021_1511018_2.pdf

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

_1115063_1115135_1115161_1.pdf

اصول کامپیوتر ۱ - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

_1115066_1117076_1117138_1.pdf


آمار و احتمالات کاربردی

_1115068_1115138_1115162_1511019_1.pdf


اصول کامپیوتر 2 – برنامه سازی پیشرفته

_1115070_1311020_1319036_1.pdf

الکترونیک 1 – مدارهای الکترونیکی

_1115074_1225008_1.pdf


زبان تخصصی

_1115076_1115139_1115197_1119009_1511077_1.pdf


مدار منطقی

_1115080_1115171_1511078_1.pdf


اصول طراحی کامپایلر

_1115082_1115143_1115191_1119010_1.pdf


معماری کامپیوتری

_1115084_1115168_1.pdf


زبانهای برنامه سازی

_1115088_1115141_1115169_1115177_1511079_1.pdf


اصول طراحی پایگاه داده

_1115092_1115147_1119014_1.pdf


شبکه های کامپیوتری

_1115093_1115159_1115174_1.pdf


شبیه سازی کامپیوتری

_1115101_1115156_1119012_1.pdf


هوش مصنوعی

_1115112_1115140_1115164_1511020_1.pdf


ساختمان داده

_1115113_1115149_1115172_1115194_1511033_1.pdf

اصول سیستم های عامل

_1115114_1115146_1115170_1115195_4.pdf


اصول طراحی نرم افزار – مهندسی نرم افزار 1

_1115115_1115150_1.pdf


مهندسی نرم افزار 2

_1115119_1511001_1.pdf


مهندسی اینترنت

_1115120_1115155_1119013_1.pdf


گرافیک کامپیوتری 1

_1115127_1115176_1.pdf


سیستم های اطلاعات مدیریت

_1115128_1119015_1.pdf


تحلیل و طراحی شی گرا – سیتم های شی گرا

_1115133_1115248_1115249_1119017_1.pdf


شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

_1115134_1.pdf


مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار

_1115136_1115245_1.pdf


مبانی فناوری اطلاعات

_1115152_1.pdf


شبکه های کامپیوتری 2

_1115158_1214046_1218119_1218268_1234002_1.pdf

پژوهش عملیاتی

_1115163_1.pdf


اصول سیستم های کامپیوتری

_1117021_1117078_1117144_1.pdf


آمارو  احتمال 2

_1119008_1512001_1.pdf


مدیریت پروژه های نرم افزاری

_1511002_1.pdf


تجارت الکترونیک

_1511003_1.pdf


مهندسی فناوری اطلاعات 2

_1511005_1.pdf


مبانی الکترونیک دیجیتال

_1511008_1.pdf


مباحث نو در فناوری اطلاعات

_1511012_1.pdf


فناوری اطلاعات برای مدیران

_1512002_1.pdf


مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

_1111043_1111089_1111106_1111291_1111323_1.pdf


آنالیز عددی 1

mojentezar بازدید : 190 پنجشنبه 08 اسفند 1392 نظرات (0)

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور 
دانلود رایگان نمونه دروس رشته حقوق

 لینک دانلود / کد درس


 نام درس

1212177_1.pdf


متون حقوقی ۱ به زبان خارجه


1212178_1.pdf


متون حقوقی ۲ زبان خارجه تخصصی


1217149_1.pdf


بزهکاری اطفال ۱


1220286_1.pdf


عربی


1220287_1.pdf


اصول فقه ۱


1220288_1.pdf


متون فقه ۱


1220289_1.pdf


متون فقه ۲


1220290.pdf


اصول فقه ۲


1220291_1.pdf


متون فقه ۳


1220292_1.pdf


متون فقه ۴


1220293_1.pdf


قواعد فقه ۱


1220294_1.pdf


آیات الحکام


1220295_1.pdf


قواعد فقه ۲

1221038_1.pdf

مالیه عمومی

1223020_1.pdf


مقدمه علم حقوق

1223021_1.pdf

حقوق جزای عمومی ۱

1223022_1.pdf

حقوق اساسی


1223023_1.pdf

حقوق مدنی ۱ اشخاص و حمایت از محجورین


1223025_1.pdf


حقوق بین الملل عمومی ۱


1223026_1.pdf


آیین دادرسی مدنی ۱


1223027_1.pdf


حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت


1223028_1.pdf


حقوق جزای عمومی ۳


1223029_1.pdf


حقوق تجارت ۱ اشخاص


1223030_1.pdf


حقوق اساسی ۲


1223031_1.pdf


حقوق اداری ۱


1223032_1.pdf


حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها


1223033_1.pdf


جرم شناسی


1223034_1.pdf


حقوق جزای اختصاصی


1223035_1.pdf


حقوق اداری ۲


1223037_1.pdf


حقوق بین الملل عمومی ۲


1223038_1.pdf


کیفرشناسی


1223039_1.pdf


حقوق مدنی ۴


1223040-1.pdf


حقوق تجارت ۲


1223041_1.pdf


حقوق مدنی ۵ خانواده


1223042_1.pdf


آیین دادرسی مدنی ۲


1223043_1.pdf


آیین دادرسی کیفری ۱


1223044_1.pdf


حقوق بین الملل خصوصی ۱

1223045_1222165_1222194.pdf


حقوق در مددکاری - حقوق کار


1223047_1.pdf


حقوق مدنی ۶ عقود معین قسمت الف


1223048_1.pdf


پزشکی قانونی


1223049_1.pdf


آیین دادرسی کیفری ۲


1223050_1.pdf


حقوق جزای اختصاصی ۳


1223051_1.pdf


حقوق ثبت


1223052_1.pdf


حقوق بین الملل خصوصی ۲


1223053_1.pdf


آیین دادرسی مدنی ۳


1223054_1.pdf


حقوق مدنی ۷ عقود معین قسمت ب


1223055_1.pdf


حقوق سازمانهای بین الملل


1223056_1.pdf


حقوق تجارت ۳


1223057_1.pdf


رویه قضایی


1223059_1.pdf


حقوق مدنی ۸ شفعه وصیت وارث


1223060_1.pdf


ادله اثبات دعوی


1223061_1.pdf


حقوق تجارت ۴


1223062_1.pdf


حقوق تطبیقی


1223063_1.pdf


حقوق بیمه


1223131_1.pdf


متون حقوقی ۱ به زبان خارجی


1223180_1.pdf


حقوق جزای بین الملل ایران

_1221037_1.pdf


مبانی علم اقتصاد

_1220542_1222067_1222073_1222078.pdf


جامعه شناسی

mojentezar بازدید : 255 پنجشنبه 08 اسفند 1392 نظرات (0)

 

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور 
دانلود رایگان نمونه دروس عمومی

 

 

 

کد درس / لینک دانلود

نام درس

1211410.pdf

فلسفه اخلاق

1211411.pdf

فلسفه اخلاق

1212255.pdf

زبان خارجه

1212256_1212270.pdf

زبان خارجه – زبان عمومی

1212300.pdf

آشنایی با دفاع مقدس

1212400.pdf

آشنایی با دفاع مقدس

1213209.pdf

فارسی

1213210_1213216.pdf

فارسی عمومی

1215152.pdf

تربیت بدنی 1

1220424.pdf

انقلاب اسلامی ایران

1220433.pdf

آیین زندگی – اخلاق کاربردی

1220434.pdf

انقلاب اسلامی ایران

1220478.pdf

اندیشه سیاسی امام خمینی

1220479.pdf

اندیشه سیاسی امام خمینی

1220657.pdf

حفظ جز سی قران کریم

1220658.pdf

حفظ جز سی قرآن کریم

1223174.pdf

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1223175.pdf

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1229128.pdf

فرهنگ و تمدن

1233025.pdf

اندیشه اسلامی 1

1233026.pdf

اندیشه اسلامی 2

1233027.pdf

آیین زندگی

1233028.pdf

تفسیر موضوعی قرآن

1233029.pdf

اخلاق اسلامی – مبانی و مفاهیم

1233030.pdf

اندیشه اسلامی 1

1233031-1.pdf

اندیشه اسلامی 2

1233031.pdf

اندیشه اسلامی 2

1233032.pdf

تفسیر موضوعی قرآن

1233033.pdf

اخلاق اسلامی – مبانی و مفاهیم – علم اخلاق

1233037.pdf

انسان شناسی در اسلام

1233038.pdf

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

1233039.pdf

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

1235031.pdf

اصول و مبانی مدیریت اسلامی

mojentezar بازدید : 316 پنجشنبه 08 اسفند 1392 نظرات (0)

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور 

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زیست شناسی پیام نور

 

 

کددرس - لینکدانلود

نام درس

ریاضی ۲

مبانی بیوشیمی

زیست شناسی سلولی مولکولی ۲ و آزمایشگاه

میکروبیولوژی عمومی - میکروبیولوژی و بهداشت

متون زیست شناسی

میکروبیولوژی محیطی

فیزیولوژی گیاهی ۱

فیزیولوژی جانوری ۲

جانورشناسی ۲

زیست شناسی گیاهی - زیست شناسی گیاهی ۲ و آزمایشگاه

آمار زیستی

mojentezar بازدید : 449 پنجشنبه 08 اسفند 1392 نظرات (1)

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور 

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زمین شناسی پیام نور

 

 

کددرس - لینکدانلود

نام درس

زمین شناسی تاریخی

پترولوژی

آبهای زیر زمینی - آبهای زیر زمینی هیدروژئولوژی

زمین فیزیک - ژئوفیزیک

زمین ساخت

زمین شناسی مواد انرژی زا - منابع انرژی زمین

ریاضی ۱

بلورشناسی هندسی

زمین شناسی فیزیکی

mojentezar بازدید : 235 پنجشنبه 08 اسفند 1392 نظرات (0)

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور 

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته شیمی پیام نور

 

 

کددرس - لینکدانلود

نام درس

فیزیک عمومی ۱

شیمی آلی ۱

شیمی آلی ۲

شیمی تجزیه ۱

شیمی تجزیه ۲

شیمی معدنی ۱

زبان تخصصی - زبان تخصصی شیمی

شیمی معدنی ۲

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

روش استفاده از متون علمی شیمی

جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

مبانی شیمی پلیمر

اصول محاسبات شیمی صنعتی

شیمی صنعتی ۱

شیمی صنایع معدنی

ریاضی ۲ - ریاضی عمومی ۲ - ریاضی کاربردی ۱

شیمی آلی پیشرفته

mojentezar بازدید : 352 پنجشنبه 08 اسفند 1392 نظرات (0)

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور 

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی پیام نور

 

 

کددرس - لینکدانلود

نام درس

ریاضیات پایه

نظریه های جامعه شناسی - نظریه های جامعه شناسی ۱

فقر و نابرابری اجتماعی - فقر و نابرابریهای اجتماعی

جامعه شناسی خانواده

آشنایی با کامپیوتر و اینترنت - کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی ۱ - زبان تخصصی ۱ متون ارتباطات اجتماعی

زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی ۱ - زبان تخصصی ۱ متون ارتباطات اجتماعی

زبان تخصصی ۲ متون برنامه ریزی - زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی ۲

اصول حسابداری

برنامه ریزی مسکن - مسکن و اسکان غیر رسمی

برنامه ریزی منطقه ای

مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی

اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی

سیاست گذاری توریسم - مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی

اقتصاد ایران

مبانی جامعه شناسی ایران - مفاهیم اساسی ۲

مبانی تعاون

اصول علم سیاست - مبانی علم سیاست

جامعه شناسی جهان سوم

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

مردم شناسی فرهنگی

نظریه های جامعه شناسی ۲

تامین و رفاه اجتماعی

تغییرات اجتماعی

جامعه شناسی ارتباط جمعی

روش تحقیق نظری - روشهای تحقیق در علوم اجتماعی

جامعه شناسی توسعه

جامعه شناسی روستایی

جامعه شناسی شهری

جامعه شناسی سازمانها

جامعه شناسی در ادبیات فارسی

جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی

جمعیت شناسی ایران

بررسی مسائل اجتماعی ایران

جامعه شناسی انقلاب

جامعه شناسی صنعتی

کاربرد جمعیت شناسی

مدیریت تعاونیها

پویایی گروهی - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی

حقوق در مددکاری - حقوق کار

روشها و فنون توانمند سازی - کار آفرینی - مبانی کار آفرینی

نظریه های برنامه ریزی

برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهری

فنون برنامه ریزی اجتماعی

سیاستهای بهداشتی و آموزشی

جامعه شناسی اوقات فراغت

سیاست گذاری محیط زیست

برنامه ریزی مشارکتی

اقتصاد توسعه

زبان تخصصی ۲ - متون روزنامه نگاری - زبان تخصصی ۲ متون روابط عمومی

مبانی ارتباطات انسانی

کاربرد رایانه در علوم ارتباطات

mojentezar بازدید : 289 پنجشنبه 08 اسفند 1392 نظرات (0)

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور 

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مهندسی صنایع پیام نور

 

 

کددرس - لینکدانلود

نام درس

معادلات دیفرانسیل

ریاضی ۲ - ریاضی عمومی ۲ - ریاضی کاربردی ۱

برنامه سازی رایانه

کنترل کیفیت آماری

مدیریت مهندسی

استاتیک

فرآیند تولید

نقشه کشی عمومی

ارزیابی کار و زمان

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های ۱

طرح ریزی واحدهای صنعتی

مهندسی ارزش

تحقیق در عملیات ۲

ایمنی و بهداشت صنعتی

اصول حسابداری

خلاقیت حل مساله و تفکر راهبردی

اصول سازمان و مدیریت - اصول مدیریت و سازماندهی

سیستم های اطلاعات مدیریت

تعداد صفحات : 16

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 153
 • کل نظرات : 68
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 40
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 76
 • بازدید امروز : 4
 • باردید دیروز : 140
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 51
 • بازدید هفته : 4
 • بازدید ماه : 1,345
 • بازدید سال : 19,806
 • بازدید کلی : 395,185
 • کدهای اختصاصی
  بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان
  بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان

  قیمت:70000ریال

  فصل اول :
  مقدمه 2
  بيان مسئله 4
  هدف از تحقيق و اهميت مساله 11
  فرضيه تحقيق 13
  متغيرهاي پژوهش 13

  فصل دوم : ادبيات پيشينه در تحقيق
  اضطراب و فشار رواني 17
  اجزاي اضطراب 18
  انواع اضطراب 21
  اندازه‌گيري اضطراب 24
  اضطراب امتحان 25
  رويكردهاي درماني اضطراب (رفتار درماني ، درمان شناختي - رفتاري) 29
  بحران اضطراب در نوجواني 31
  ديدگاههاي نظري دربارة روانشناختي اضطراب 32
  نظريه‌هاي اضطراب 45
  كنار آمدن با اضطراب 49
  مكانيسم‌هاي دفاعي 51
  اضطراب طبيعي و اضطراب بيمارگونه 53
  اضطراب و يادگيري 57
  علتهاي رايج اضطراب 59
  آشوب و اضطراب نوجواني (Adolescent Turmoil) 61
  نظريه‌هاي روانكاوي ، رفتار ، وجودي و زيست شناختي درباره اضطراب اجتماعي 62

  فصل سوم : طرح تحقيق
  جامعه مورد تحقيق 68
  روش نمونه‌گيري 68
  ابزار تحقيق 68
  روش نمره‌گذاري 69

  فصل چهارم :
  ارائه داده ها 71
  محاسبات آماري 73

  فصل پنجم :
  خلاصه ونتيجه‌گيري 77
  محدوديتها و پيشنهادات تحقيقي 77
  فهرست منابع 79
  پيوست 81
  پرسشنامه


  ">بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان