دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور 

دانلود رایگان نمونه سوالات دروس رشته اقتصاد پیام نور

 

 

کددرس - لینکدانلود

نام درس

   

پژوهش عملیاتی

پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری

ریاضیات پایه - ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱

اقتصاد کلان ۲ - اقتصاد کلان میانه ۲

زبان تخصصی اقتصاد - زبان خارجی ۲

اصول حسابداری ۱ - اصول حسابداری یا هزینه یابی

اصول حسابداری ۲ - اصول حسابداری ۲

اصول حسابداری ۲

حسابداری صنعتی - حسابداری صنعتی ۱

حسابداری صنعتی - حسابداری صنعتی ۱

اصول حسابداری ۳

اصول حسابداری ۳

حسابرسی - حسابرسی ۱

روش تحقیق

اصول سازمان و مدیریت - مبانی مدیریت و سازمان

رفتار سازمان - مدیریت رفتار سازمانی

تجارت بین الملل

اصول علم اقتصاد ۲ - اصول علم اقتصاد ۲ کلان - اقتصاد کلان

اقتصاد خرد ۱ - اقتصاد خرد میانه ۱

اقتصاد خرد ۲ - اقتصاد خرد میانه ۲

تاریخ عقاد اقتصادی

اقتصاد سنجی

مالیه بین الملل

اقتصاد توسعه

اقتصاد مدیریت

اقتصاد منابع

اقتصاد ایران

نظام های اقتصادی

اقتصاد پول

حقوق اقتصادی