دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور 

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته تربیت بدنی پیام نور

 

 

کددرس - لینکدانلود

نام درس

فیزیک

ریاضیات پایه و مقدمات آمار

سنجس و اندازه گیری در تربیت بدنی

زبان تخصصی ۱ - متون خارجی تخصصی

متون خارجی تخصصی ۲

آمادگی جسمانی ۱

فیزیولوژی انسانی

آناتومی انسانی

تغذیه ورزشی - تغذیه و  ورزش

والیبال ۱ - عملی

بهداشت ورزشی - بهداشت و ورزش

حرکت شناسی ورزشی

والیبال ۲ - عملی

دومیدانی ۱ - دو و میدانی ۱ - عملی

حرکات اصلاحی

رشد و تکامل حرکتی

دومیدانی  ۲  -  دو و میدانی ۲ عملی

بدمینتون ۱ عملی - بدمینتون خواهران

فیزیولوژی ورزشی ۱

یادگیری حرکتی

فوتبال - فوتبال ۱ - عملی برادران

بدمینتون ۲ عملی خواهران

هندبال - هندبال ۱ عملی

اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی

مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی

شنا ۱ - شنا ۱ عملی

بسکتبال ۱ عملی

مبانی دمیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تبیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی

فیزیولوژی ورزشی ۲

کمک های اولیه

کشتی ۱ عملی برادران - کشتی برادران

شنا ۲ - شنا ۲ عملی

تاریخ تربیت بدنی - تاریخ تربیت بدنی در ایران

آسیب شناسی ورزشی

ژیمناستیک ۲ - ژیمناستیک ۲ عملی

بسکتبال ۲ عملی

مقدمات بیومکانیک ورزشی

تربیت بدنی در مدارس

مدیریت و طرز اجرای مسابقات

فوتبال ۲ - عملی برادران

حقوق ورزشی

حرکت درمانی

مقدمات روش تحقیق

سنجش و اندازه گیری کاربردی

فیزیولوژی ورزشی ۳

مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضا و اماکن ورزشی

علم تمرین ۱

کاربرد کامپیوتر در مدیریت ۲

دو میدانی ۳

مبانی روانشناسی ورزشی

مبانی مدیریت رفتار سازمانی

زبان تخصصی ۲